فارسی العربیه France English
در بازدید دبیر شورای فرهنگی شرکت مدیریت منابع آب ایران از موزه شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان شد:

احداث موزه شرکت آب منطقه ای گلستان، دقیقا در راستای جهاد تبیین است

دبیر شورای فرهنگی شرکت مدیریت منابع آب ایران در حاشیه برگزاری جلسه شورای فرهنگی منطقه 4 کشور، از موزه شرکت آب منطقه ای گلستان بازدید کرد و احداث این موزه را در راستای جهاد تبیین عنوان کرد.

  اخبار استانی
  1401/04/23