فارسی العربیه France English
 

  خط مشی

خط مشی :

 1. مسئولیت حفظ، احیاء و بهره برداری آثار و سازه های تاریخی آب کشور به عنوان میراث فرهنگی آبی به عنوان امری حاکمیتی
 2. برنامه ریزی و اقدام به منظور تهیه، تدوین و درج وظایف مربوط به حفظ، احیاء و بهره برداری پایدار از سازه های تاریخی آبی در برنامه جامع آب کشور
 3. ترویج و توسعه گردشگری در کنار تأسیسات آبی تاریخی و معاصر(اکوتوریسم آبی) درسطح ملی و بهره گرفتن از آب به عنوان یک کالای اقتصادی و عاملی مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورو معرفی آن در سطح بین الملل
 4. ثبت و مستند سازی آثاردر ردیف آثار ملی و جهانی به منظور حفظ، احیاء و بهره برداری این آثار علی الخصوص استفاده ازآب های مشترک در جهت حل مناقشات آبی با کشورهای همسایه از دیدگاه حقآبه یی بر روی رودخانه های مرزی کشور
 5. انتقال دانش پیشینیان در امر مهندسی آب در بخش های آب، آبفا و آبفار و انطباق آن با علم روز با محوریت مدیریت دانش در عرصه های مهندسی آب کشور
 6. پژوهش و مطالعه بر روی آثار و سوابق فنی مهندسی تاریخ آب کشور
 7. ساخت موزه های آب در مراکز استان ها، برخی از شهرهای بزرگ و در کنار سدهای تاریخی و معاصر به منظور معرفی تاریخ مهندسی آب کشور و ثبت و مستندسازی دستاورد ها و پیشرفت های شگرف ایران بعد از انقلاب اسلامی در زمینه ی مهندسی آب کشور در بخش های آب و آبفا
 8. فرهنگ سازی با تکیه بر سابقه ی غنی تاریخ مهندسی آب کشور در هر یک از مناطق به عنوان یکی از شالوده های مهم، جهت تقویت ساختار مدیریت آب کشور به منظور تمرکز زدایی در امور اجرا و بهره برداری در راستای جلب مشارکت بخش خصوصی
 9. جمع آوری، حفظ و نگهداری ابزار، اشیاء، آثار، طرح ها، اطلاعات و سوابق علمی، فرهنگی و تاریخی آب کشور
 10. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیازضمن خدمت متخصصین مشغول به فعالیت و اعطاء گواهی نامه
 11. آموزش نیروهای انسانی متخصص در زمینه های مربوطه از طریق واحدهای دانشگاهی و سایر واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ذی ربط تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 12. اجرای قوانین وضع شده در برنامه های پنج ساله دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه و ... تا افق 1404
 13. برقراری و تبادل اطلاعات مرتبط و همکاری با مراکز و مؤسسات ذی ربط در خارج از کشور در قالب تفاهم نامه های همکاری فیمابین
 14. شناسایی، مطالعه و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی آب در حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی آبی (بند ه ماده 12 قانون برنامه پنجم توسعه)

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :