فارسی العربیه France English
 

  کتابهای اهدائی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ناشر

تاریخ چاپ

نام مترجم

نام مولف

عنوان کتاب

ردیف

پژواگ فرهنگ

زمستان 1387

 

زهره اختیار زاده

مدیریت لجن در تصفیه متعارف

1

پژاوک فرهنگ

زمستان 1388

 

صادق یونسلو

اصلاح الگوی مصرف آب چرا وچگونه

2

خانیران

بهار91

غلامرضا نبی بید هندی و همکاران

 

رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی

3

شهرآب

92

آذرمهر انصافپور

 

آزمایشات میکروسکوپیک فرایند لجن فعال

4

هیمه

94

 

بهروز پیروز،بهنام حذار و هانا جوادی نژاد

ارتقای کارایی تصفیه طبیعی فاضلاب به روش برکه تثبیت (اصول،طراحی و مدل سازی)

 

5

یزدا

94

 

داود ذاکر ایراهیمی

آب و کاریز

6

آوای قلم

پاییز 1395

 

علیرضا زنوزیان

بهره برداری از سامانه های کلرزنی و مقابله با حوادث مربوطه

7

آوای قلم

1395

 

محمد حسن خانخانی

 راهنمای عیب یابی تجهیزات آب و فاضلاب 

8

آوای قلم

زمستان 1395

رویا یعقوبی نژاد وهمکاران

 

امنیت آب شهری با رویکرد مدیریت ریسک (دوجلدی)

9

جهاد دانشگاهی

زمستان 1395

اصغر ریاضتی، حسین اکبریان ،داود نور محمدی

 

استاندارد طراحی و اجرا به روش میکروتونلینگ

 

10

آوای قلم

پاییز 1396

میترا قاسم شربیانی، پریسا اولاد غفاری

 

راهنمای عملی ممیزی برنامه ایمنی آب

 

11

جهاد دانشگاهی

پاییز 1396

هاشم ونکی،محسن امینی و محمد پناهی امام

 

دستورالعمل کد گذاری فاضلابرها

 

12

مکث

95

 

محمد رضا تشیعی وهمکاران

راهنمای جامع بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب (پکیچ 7 جلدی)

13

 

سال دوم، شماره1،بهار 96

 

 

نشریه  علمی –ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

14

 

سال اول،شماره 1،

زمستان 1395

 

 

نشریه  علمی –ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

15

 

سال دوم،شماره 2،تابستان 1396

 

 

نشریه  علمی –ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

16

 

سال دوم ، شماره 3، پاییز 1396

 

 

نشریه  علمی –ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

17

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :