فارسی العربیه France English
در خوزستان و در قالب یک طرح مطالعاتی؛

۵۸۳ گنجینه آبی تاریخی شناسایی شد

بیش از 583 سازه آبی تاریخی در قالب طرح شناخت نویافته های تاریخی سازه های آبی استان خوزستان شناسایی شده که می تواند زمینه‌ای برای ثبت ملی و جهانی شبکه‌ این گنجینه آبی باشد.

  اخبار ملی
  1401/02/10