فارسی العربیه France English
یادداشت:

زمان عبور از سیاست «سازگاری با کم آبی» به «مدیریت مسئله آب» فرا رسیده است

حسین زمانی ،مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  اخبار ملی گنجینه
  1401/01/02