فارسی العربیه France English

موزه آب یزد شایسته تقدیر شد

موزه آب یزد در ارزیابی کمیته ملی موزه ها(ایکوم ایران) حائز رتبه شد.

  اخبار ملی
  1401/02/31