فارسی العربیه France English
پاون گزارش می‌دهد؛

گذری بر 6 ماه فعالیت وزارت نیرو در دولت سیزدهم/ سکان صنعت آب و برق به کدام سو می‌چرخد؟

وزارت نیروی دولت سیزدهم با چالش‌هایی جدی در دو حوزه مهم ماموریت خود یعنی آب و برق رو به رو بود؛ از یک سو خاموشی‌های گسترده صنعت برق و از سوی دیگر تنش‌های آبی که بخش عمده کشور را به فراخور حال، درگیر کرده اما رویکرد وزارت نیرو با گذشت 6 ماه از فعالیت خود چه بوده است و در ادامه راه به کدام سو می‌رود؟

  خبر ملی گنجینه
  1401/01/10