فارسی العربیه France English

اهداف :

معرفی و انتقال میراث ارزشمند گذشتگان در زمینه های آب به نسل حاضر و آیندگان علاوه بر اطلاع از علوم، فنون و تجربیات نیاکان این کشور و ارتقاع فرهنگ عمومی می تواند توصیه هایی در انجام بهتر طرح های عمرانی آب ارائه نموده و در حل مشکلات تأمین و نحوه بهره برداری از آن گام های مؤثری را بردارد. این گنجینه، آثار و ابنیه، تأسیسات، ابزار و وسایل، مدارک و مستندات آب را از دوران قدیم تا کنون شناسایی، بررسی، گردآوری، مرمت و باز سازی و نگهداری نموده، و ضمن ارائه به همگان و ایجاد انگیزه تحقیق و تتبع به تهیه اطلاعاتی به منظور مطالعه، شناخت، تجزیه و تحلیل، آموزش و بهره گیری از این آثار می پردازد. حفظ، احیا و معرفی آثار و ابنیه قدیمی آبی کشور از قبیل: سد، بند، پل-بند، آب انبار، قنات، آسیاب آبی، یخچال، نهرهای سنتی و شبکه های آبیاری، آبرسانی، توزیع آب، مردم شناسی و مسائل فرهنگی آب. ایجاد گنجینه های آب در نقاط مختلف کشور شناسایی، فهرست برداری، معرفی آثار و تاسیسات تاریخی مهم آب پژوهش و تحقیقات کاربردی در متون تاریخی، فرهنگی و فنی تاسیسات و ابنیه قدیمی آب بمنظور حفاظت و بازسازی آن ها طراحی، اجرا، مرمت و بازسازی ابنیه قدیمی تامین آب و آبرسانی شناسایی، جمع آوری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فرهنگ وسنن اقوام مختلف ایران درباره تامین و نحوه مصرف آب حفظ و حراست مستندات، ابزار و اشیای ارزشمند تاریخی مربوط به آب و به نمایش گذاردن آن ها تشویق و حمایت پژوهشگران پیرامون کشف و شناسایی آثار تاریخی آب، فنون آبیاری و کنترل سیلاب ایجاد مراکز اسناد، بانک اطلاعات و کتابخانه مربوط به تاریخ آب برگزاری گرد هم آیی، همایش و نمایشگاه های متعدد به منظور ارتقاء سطح علمی کارشناسان و تبادل اطلاعات در خصوص علوم مربوط به آب در سطح ملی و بین المللی