فارسی العربیه France English

 

مادی ها: 

مادی­ها نهرهای کوچکی هستند که در زمین حفر می­شوند و آب را به طور مساوی به تمام نقاط شهر و زمین­های کشاورزی هدایت می­کنند. اما در واقع «مادی» نام خاصی است که در منطقه اصفهان از گذشته بر نهرهای منشعب شده از زاینده رود و جاری در سطح شهر و دیه­های اطراف نهاده شده است.