فارسی العربیه France English

 

گاو چاه :

گاو چاه چاهی است که آب آن را به وسیله نیروی گاو بالا می­کشیدند. استفاده از آب چاه برای زمین­های کشاورزی برداشت حجم بیشتری از آب را می­طلبید که با زور بازوی انسان هیچ تناسبی نداشت . استفاده از نیروی گاو جهت شخم زدن زمین و کارهای کشاورزی دیگر ، تجربه خوبی شد تا انسان به فکر بالا کشیدن آب از چاه با نیروی گاو بیفتد. نحوه­ی کار گاوچاه به این صورت می­باشد که طنابی را به گردن گاو می­بستند و سر دیگر طناب ظرفی قرار داشت به نام دلو که آن را به داخل چاه می­انداختند گاویار به گاوها کمک می‌کند تا بر یک سطح شیب دار یا گاو رو حرکت کنند و دلو را که به چرخ چاه بسته شده، در حالی که پر از آب شده است، از کف چاه بالا بکشند. دستیار او نیز آب را از دلو خالی و در استخر پشت چاه تخلیه کرده که از طریق کانال به زمین­های کشاورزی منتقل می شد.